Werkwijze/spelregels

LETSKRING MOOS Regio Venlo

WERKWIJZE / SPELREGELS

Laatste wijziging 07-01-2018

1) LETSkring Moos bestaat uit een groep mensen die met elkaar hun diensten en/of goederen willen uitwisselen. Dit gebeurt op niet-winstgevende basis.

De gemeente Venlo (ook wel groot-Venlo genoemd) omvat behalve de stad Venlo, ook het stadsdeel Blerick met de dorpen Boekend en Hout-Blerick, stadsdeel Tegelen met Steyl, het dorp Belfeld en de dorpen Arcen, Lomm en Velden. Personen die buiten dit gebied wonen of er tijdens hun lidmaatschap naar toe verhuizen, kunnen ook lid worden/blijven. Voor hen geldt een proefperiode van een jaar. Indien er geen of onvoldoende activiteiten worden ontplooid, kunnen zij niet langer lid blijven, hen wordt een donateurschap aangeboden. Het uitgangspunt is 4 transacties/activiteiten per (heel) jaar, ingaande op de start/verhuisdatum.

2) De ruileenheid waarin de diensten en goederen worden gewaardeerd, wordt Moos genoemd. De waarde van 1 Moos is € 0,50. De waardering bestaat uit hele eenheden. Voor een te verrichten dienst mag in principe niet meer dan 10 Moos per uur gevraagd worden. Hiervan kan in onderling overleg worden afgeweken. Om verrassingen achteraf te vermijden dienen hierover vooraf duidelijke afspraken te worden gemaakt. Ieder lid moet bereid zijn referenties te verstrekken indien dit mogelijk en wenselijk is.

3) Vereisten voor het lidmaatschap:

- Het ondertekenen van het inschrijfformulier, waarmee men tevens instemt met de spelregels.

- Een eenmalige betaling van het inschrijfgeld.

- Betaling van de contributie. Wanneer niet binnen een maand na het betalingsverzoek is betaald, volgt een eerste aanmaning die € 2,50 kost. Wanneer een tweede aanmaning nodig is, zijn de kosten daarvan € 5,- . Wanneer dan nog niet betaald is volgt royement.

- De hoogte van de contributie wordt mede bepaald door de datum waarop men lid wordt. Voor leden, wonend op het zelfde adres is een euro korting mogelijk.

- Betalingen dienen uitsluitend per bank of giro te gebeuren.

- Het hebben van een eigen WA-verzekering. (Hierover is een apart infoblad beschikbaar).

4) Ieder nieuw lid krijgt een lidnummer en een welkomstbonus van 20 Moos, te besteden binnen 3 maanden. Daarna vervalt deze of het restant ervan.

5) Deze welkomstbonus is in de vorm van voorgedrukte cheques (4 x 5 Moos). Deze dienen uitsluitend ter betaling van diensten en goederen. Zodra men zelf 30 Moos heeft verdiend, ontvangt men t.b.v. de verdere ruilhandel het Moos chequeboekje. Om het systeem levend te houden dient ieder lid in principe minimaal 4 transacties per jaar uit te voeren.

Het Moos-chequeboekje bestaat uit een aantal blanco opdrachten. Elke opdracht/cheque bestaat uit: één deel voor de opdrachtgever, één deel voor de bank en één deel voor de ontvanger/uitvoerder. Hierop worden na de geleverde dienst/goederen -datum, -lid nummer –naam -dienst en aantal overeengekomen Moos ingevuld. Op één cheque kan men maximaal 50 Moos uitschrijven.

Het gedeelte dat voor de bank bestemd is dient binnen 2 maanden, echter uiterlijk 31 januari van het jaar daar op volgend, door de ontvanger bij de Moosbank te worden ingeleverd. Inleveren mag ook op een inleveradres, zie meest recente Moosaïek voor inleveradressen.

6) Grote plus/min tegoeden blokkeren een vlotte uitwisseling van diensten, oppotten is niet toegestaan. Derhalve zal ieder lid er voor zorgen dat zijn/haar schuld niet groter wordt dan 100 Moos. of dat zijn/haar tegoed niet groter wordt dan 200 Moos. In zéér uitzonderlijke gevallen kan er, door de KG, tijdelijk worden afgeweken. Elk jaar op 1 januari (dit is ná afschrijving van de MOOScontributie) wordt van alle leden het Moossaldo bekeken.

Leden die met meer dan 100 Moos in de MIN staan, ontvangen van de Kerngroep hierover een brief. Het lid krijgt één jaar de tijd om Moos te verdienen. Een jaar later wordt de stand opnieuw bekeken. Heeft het betreffende lid dan nog steeds een negatief saldo van méér dan 100 Moos, zal het lid geroyeerd worden. Hierbij blijft artikel 9 van kracht.

Leden die met meer dan 200 Moos in de PLUS staan, ontvangen van de Kerngroep hierover een brief. Het lid krijgt één jaar de tijd om Moos uit te geven. Een jaar later wordt de stand opnieuw bekeken. Heeft het betreffende lid dan nog steeds een positief saldo van méér dan 200 Moos, zal het overschot automatisch worden afgeboekt en komt het ten goede aan de kring in zijn algemeen.

Transacties groter dan 100 Moos dienen (vooraf) door de kerngroep te worden goedgekeurd.

7) De Mooscontributie wordt jaarlijks, automatisch door de Moosbank van ieders Moossaldo ingehouden. De Eurocontributie dient jaarlijks in januari te worden voldaan.

De hoogte van beide contributies wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en door de leden op de ledenvergadering goedgekeurd.

8) Opzeggen van het lidmaatschap kan op ieder moment, schriftelijk/per e-mail, onder vermelding van de opzegdatum bij een KernGroep lid. Het jaar waarin men lidmaatschap opzegt is men nog volledige contributie verschuldigd. Er is geen restitutie van Euro’s of Moos mogelijk.

9) Wanneer een lid met een negatief saldo de kring verlaat, zal hij/zij deze schuld als volgt inlossen: binnen een tijdsbestek van 2 maanden alsnog diensten verrichten voor leden van de kring of goederen aanbieden ter waarde van de schuld. Of per Moos een bedrag van € 0,50 storten in de kas van de LETSkring.

Wanneer een lid met een positief saldo de kring wil verlaten, zal hij/zij dit tegoed als volgt opmaken: binnen een tijdsbestek van 2 maanden alsnog diensten of goederen afnemen van leden van de kring of het tegoed schenken aan een mede LETSlid, of aan de LETSkring in zijn algemeen. Na deze periode komt het tegoed of het restant ervan, automatisch ten goede aan de LETSkring in zijn algemeen.

10) Alle leden die werk verrichten voor LETSkring Moos kunnen hiervoor een vergoeding vragen van 10 Moos per uur, met een maximum van 15 Moos per activiteit. Leden met een KernGroep functie, kunnen een vergoeding vragen van 5 Moos per maand. Per lid(nummer) kan er maximaal 60 Moos per jaar worden geclaimd. Om dit te kunnen bekostigen zal jaarlijks van elk lid Mooscontributie worden ingehouden.

11) Minimaal 3x per jaar wordt het ledenblad de Moosaïek uitgebracht. Onder vermelding van uitsluitend het lidnummer, i.v.m. de privacy, worden hierin de gevraagde en aangeboden activiteiten vermeld. Wijzigingen dienen de leden zelf, schriftelijk, onder vermelding van de rubriek, via een wijzigingsformulier aan de redactie door te geven, zoals vermeld in de meest recente Moosaïek.

Jaarlijks zal er een verzoek aan alle leden worden gedaan om vraag en aanbod opnieuw door te geven. Vraag en aanbod van leden die hier geen gehoor aan geven, zal afwijkend worden geplaatst.

12) Met de Moosaïek wordt een actuele ledenlijst uitgereikt. Hierop wordt per deelnemer het lidnummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer en het actueel saldo-overzicht vermeld. Elk lid heeft recht op inzage in het saldo van andere deelnemers.De ledenlijst mag uitsluitend binnen de kring en voor LETSdoeleinden worden gebruikt.

13) Het bestuur van de LETSkring, de KernGroep, bestaat uit 5 tot 7 personen, die tot taak hebben de ledenadministratie en de transacties van diensten en goederen bij te houden (Moosbank), de leden van de nodige informatie te voorzien en 1 x per jaar een ledenvergadering uit te schrijven, alsmede contacten met ‘buiten’ te onderhouden.

14) De KernGroep schrijft eenmaal per jaar de ledenvergadering uit, de datum wordt tijdig bekend gemaakt. Op deze vergaderingen zal verslag worden uitgebracht door de kascontrolecommissie over de Moos- en Euroboekhouding van het afgelopen jaar. Deze commissie bestaat uit willekeurige leden die hiervoor benaderd zijn.Gestemd wordt over voorstellen aangekondigd op de agenda. Ieder aanwezig lid heeft 1 gelijke stem, ongeacht het aantal beslist de meerderheid van stemmen. Aangenomen voorstellen gaan op datum ALV van kracht, tenzij anders is overeengekomen.Voorstellen met betrekking tot contributie wijzigingen (Moos dan wel Euro) gelden met terugwerkende kracht per 1 januari van het ALV jaar en worden per contributiebrief van het betreffende jaar (op voorhand) aangekondigd en geïnd, de ALV beslist (achteraf) of de wijzigingen gehandhaafd kunnen blijven.

15) De LETSkring is geen rechtspersoon. Het bestuur en/of de mensen die het bestuur vormen bemiddelen niet tussen de leden. Zij scheppen voorwaarden voor de leden om zelf op een verstandige manier afspraken met elkaar te maken. De leden van het bestuur van de LETSkring en mensen die voor de organisatie van de LETSkring actief zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt als gevolg van activiteiten van de LETSkring of die verband houden met de LETSkring, evenmin als voor schade als gevolg van diensten die leden van de LETSkring elkaar of aan derden verlenen.

16) Ieder lid geeft opdrachten aan medeleden van de LETSkring voor eigen risico, tenzij:

- enige verzekering van degene die schade veroorzaakt verplicht is die schade te vergoeden.

- er aan de zijde van degene die schade veroorzaakt sprake is van opzet of grove schuld.

17) Aanvaarding van het lidmaatschap van de LETSkring Moos houdt tegelijk de aanvaarding in van de hiervoor beschreven uitsluiting van aansprakelijkheid.

18) De KernGroep is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de waardering van transacties die in het systeem plaatsvinden. Bij conflicten hierover tussen leden is de uitspraak van de KernGroep bindend.

19) De KernGroep heeft de bevoegdheid om leden die zich niet aan de spelregels houden of die zich in maatschappelijk opzicht misdragen ten opzichte van mede-LETSleden, te royeren.

20) De LETSkring heeft geen verplichting de Belastingdienst gegevens over transacties te verstrekken.

21) Bedrijven, instellingen of personen die de LETS gedachte steunen, kunnen donateur worden. In ruil daarvoor kunnen zij relevante informatie toegestuurd krijgen.

Het doel van LETSkring Moos bevat 3 hoofdpunten

· het stimuleren van Moos; dit is ons rentevrije, niet-winstgevende ruilmiddel

· het versterken van sociale structuren binnen de gemeenschap

· het bevorderen van milieubewust gedrag